Menu

Log på

LØBSREGLEMENT
FOR DANSK POLARHUNDEKLUB (DPHK)


INDHOLDSFORTEGNELSE
1. Generelt om reglementet
2. Adgangsbestemmelser
3. Klasser
4. Udstyr
5. Retningslinjer ved start og mål
6. Retningslinjer på sporet
7. Opførsel
8. Overtrædelse af løbsreglerne, protester og behandling heraf
9. Tillæg
10. Ændringer

1. GENERELT OM REGLEMENTET

Dette regelsæt er udarbejdet af og for DPHK. Ved alle DPHKs officielle løb er disse retningslinjer gældende, medmindre andet er nævnt i forbindelse med løbsannonceringen. Foruden disse regler findes et særligt regelsæt, et tillæg for afvikling af organisationens DPHK CUP. Endvidere findes et af Dansk Kennel Klub (DKK) godkendt regelsæt for opnåelse af løbschampionat. Regelsættene kan rekvireres ved henvendelse til organisationen.

Som deltager i et DPHK-løb er man forpligtet til at være bekendt og indforstået med de til enhver tid gældende løbsregler.

Ændringer til dette løbsreglement sker efter indstilling fra klubbens mushermøde, ved Web-afstemning og/eller fra sportsudvalget til DPHKs bestyrelse, som skal godkende ændringsforslagene. Reglementet vil kunne diskuteres, men aldrig ændres på generalforsamling.

Endvidere findes et regelsæt for "Brugsprøve for Samojedhund", godkendt på generalforsamling d. 2.4.2000, samt regelsæt for "Løbsprøve for Samojedhund".

2. ADGANGSBETINGELSER

A. Tilmelding, afbud og aflysning
1) En tilmelding til et løb skal ske inden for den af organisationen fastsatte tidsfrist.
2) Løbsledelsen kan afvise en tilmelding med angivelse af grund.
3) Må et løb aflyses på andendagen, vil startgebyret ikke blive tilbagebetalt.
4) Eftertilmelding og ændring af klassen pålægges et ekstra gebyr.
5) Kun ved skriftligt afbud senest 1 uge før afholdelse tilbagebetales startgebyret – ved DM tilbagebetales der ikke efter tilmeldingsfristens udløb.

B. Musher - løbsdeltager
1) En musher skal være medlem af DPHK eller en anden FCI anerkendt klub for en af de fire polare racer (Siberian Husky, Alaskan Malamute, Samojedhund og Grønlandshund). 
2) Et spand skal køres af samme musher i alle løbets heats.
3) Hvis en musher bliver syg eller skadet, kan et musherskifte ske, hvis løbsledelsen tillader det.
4) Musher/spand, der er blevet diskvalificeret, kan ikke deltage i de følgende heats i pågældende løb.

C. Hunde
1) Hunde, der deltager i løb, skal være mindst 15 måneder på løbets første dag. Der gives ikke dispensation.
15 måneder ved sprint og 18 måneder for mellem – og langdistance.
2) Kun de fire polare racer (Siberian Husky, Alaskan Malamute, Samojedhund og Grønlandshund) kan deltage. Hundene skal være FCI registrerede. Stambøgerne skal medbringes til løbene og forevises på forlangende.
3) Danskejede og herboende hunde skal være registreret i Dansk Hunderegister og stambogsført i DKK
4) Hundene skal være vaccinerede mod parvovirus, hundesyge, HCC, CAV-2 virus (leversygdom), leptospirose. Vaccinationerne må ikke være ældre end 24 måneder medmindre andet fremgår af autoriseret dyrlæges attestation i hundepas eller på vaccinationsattest. Udenlandske deltagende hunde skal udover ovennævnte tillige være rabiesvaccineret i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning.
5) Dokumentation skal medbringes til løbene og forevises på forlangende.
6) Hundene skal være lovpligtigt ansvarsforsikrede. Dokumentation skal medbringes til løbene og forevises på forlangende.
7) Løbsledelsen kan med angivelse af grund afvise et spand eller en hund fra deltagelse i løbet.
8) Et udgået spand eller hund kan ikke deltage i efterfølgende heats i pågældende løb.

D. Sygdomme
1) Hunde eller udstyr, der kommer fra kenneler med smitsomme sygdomme (kennelhoste, mave/tarmsygdomme, rabies, hundesyge, leptospirose, parvovirus o.lign.) må ikke medbringes til et løb.
2) Ved mistanke om en smitsom sygdom hos en hund, der befinder sig i løbsområdet, bliver en dyrlæge tilkaldt. Såfremt mistanken bliver bekræftet af dyrlægen, bliver hunden og det spand, hunden hører hjemme i, diskvalificeret. Musheren skal betale omkostningerne til dyrlægen, og alle hunde fra det pågældende spand skal straks forlade løbsområdet. Kan der ikke påpeges smitsom sygdom hos den pågældende hund, betaler DPHK omkostningerne.

E. Doping
1) Løbsledelsen henholder sig til gældende regler fra DKK.
2) Hvis doping påvises, skal hunden(e)s ejer betale udgiften for de positive tests.
3) Sanktioner vil blive givet af DKKs disciplinærnævn efter evt. indstilling fra DPHKs bestyrelse.

F. Inspektion
Musher, hunde og udstyr skal være til rådighed for inspektion, herunder vejning af vogn og evt. kontrol af hundenes chipnummer/tatovering i det af løbsledelsen angivne tidsrum.

3. KLASSER OG SPANDSTØRRELSER

A. Officielle klasser
1) O, åben klasse Skal i første heat bestå af mindst 9 hunde, og løbet skal gennemføres med mindst 6 hunde. Musheren skal være fyldt 18 år.
Distancen vil være mellem 9 og 17 km.

2) A, 8–hundeklasse Skal i første heat bestå af mindst 7 hunde, og løbet skal gennemføres med mindst 5 hunde. Musheren skal være fyldt 18 år.
Distancen vil være mellem 9 og 14 km. 

3) B, 6-hundeklasse Skal i første heat bestå af mindst 5 hunde, og løbet skal gennemføres med mindst 4 hunde. Musheren skal være fyldt 16 år.
Distancen vil være mellem 6 og 12 km.
Alaskan Malamut, samojeder og grønlandshunde (B 2 klassen) kører A sporet

4) C, 4-hundeklasse Skal i første heat bestå af mindst 3 hunde, og løbet skal gennemføres med mindst 2 hunde. Musheren skal være fyldt 14 år.
Distancen vil være mellem 4 og 9 km.
Alaskan Malamut, samojeder og grønlandshunde (C 2 klassen) kører A sporet.

5) D, 2-hundeklasse Skal bestå af 2 hunde. Musheren skal være fyldt 12 år.
Der køres samme rute som C-klassen.

6) Velo, cykelklasse Et Velo-spand skal bestå af 1 eller 2 hunde. Ved kørsel med 1 hund skal musheren være fyldt 11 år. Ved kørsel med 2 hunde skal musheren være fyldt 14 år. Køres der med 2 hunde, skal de løbe side om side med halskobler.
Der køres samme rute som C-klassen.

7) Scooter, løbehjulklasse Et Scooterspand skal bestå af 1 eller 2 hunde. Ved kørsel med 1 hund skal musheren være fyldt 11 år. Ved kørsel med 2 hunde skal musheren være fyldt 14 år.
Køres der med 2 hunde, skal de løbe side om side med halskobler.
Der køres samme rute som C-klassen.

8) Cani-Cross-klasse (løb) Et Cani-Cross spand skal bestå af 1 eller 2 hunde. Musheren skal være fyldt 11 år.
Der løbes samme rute som C-klassen.

9) Barn klasse 1 Vogn med max 2 hunde, uden en voksen.
Alder: 10-14 år.

10) Barn klasse 2 Vogn med max 3 hunde, sammen med en voksen på vognen.
Alder: op til og med 14 år.

11) Barn Cani-Cross Løb med 1 hund.
Alder: op til og med 14 år.

12) Barn Velo Cykel med 1 hund.
Alder: op til og med 14 år.

Distancerne i klasserne 9, 10, 11 og 12 vil være mellem 2 og 4 km.

B. Opdeling i grupper
Alle klasser kan opdeles i hhv. gruppe 1 og 2:

Gruppe 1 Siberian Husky spand og spand, hvori der indgår mindst én Siberian Husky (A1, B1, C1, D1, Velo1 og Scooter 1).

Gruppe 2 Spand med øvrige polarhunde (A2, B2, C2, D2, Velo2 og Scooter 2).

Cani-Cross Kan opdeles i en herre- og dameklasse.

C. Spandstørrelse
Alle klasser Hvis løbsledelsen er af den opfattelse, at et spand er for stort til en bestemt musher/vogn, kan den reducere spandstørrelsen.

D. Det er løbsledelsens ansvar og opgave at afpasse sporenes længde efter både vejr- og bundforholde.

E. DM
For at der kan afholdes DM i en klasse, skal der være minimum 3 startende i den pågældende klasse. Dog skal der minimum kun være 2 startende i A1, A2, B1, B2, C2 og børneklasserne. Såfremt der er for få tilmeldte i en klasse kan løbsledelsen slå klasser sammen, så der kan afholdes DM – under forudsætning af at alle implicerede spand ønsker/accepterer det.

4. UDSTYR

Løbsledelsen har kompetence til at tillade eller forkaste udstyr.

A. Seler, skagler og liner
1) Alle hunde skal være forspændt enkelt- eller parvis.
2) Alle hunde skal være fastgjort til hovedlinen vha. halsline og trækline. Har man to lederhunde, skal de være sammenkoblet med halskobler.
3) Der skal være dobbeltsikring, dvs. to liner fæstnet på to af hinanden uafhængige steder på vognen; dog ikke i velo, scooter/løbehjul og Cani-Cross-klasserne.
4) Karabiner til fastgørelse af skagler/sikkerhedsline skal kunne låses og være af samme styrke. Dog ikke i velo, scooter og Cani-Cross-klasse.
5) Skaglerne i velo/scooter klassen må max være 2,5 m. lange, målt fra styret.

B. Vogn
1) Skal være solid og stabil nok til at bære en musher.
2) Skal være forsynet med styretøj, tre eller fire hjul. Mindst baghjulene skal være forsynet med bremser - der kan blokere, samt håndbremse, der kan fastlåses.
3) Skal være forsynet med brushbow.
4) Skal være forsynet med en line, der er tilstrækkelig stærk til det pågældende spand, således at dette kan fastbindes ved behov.
5) Skal være forsynet med signalgivningsapparat, f.eks. klokke.
6) Der må ikke forefindes hjælpemotor af nogen form på vogn.

C. Cykel
1) Der skal anvendes en solid cykel.
2) Skal være forsynet med to af hinanden uafhængige bremsesystemer, der virker henholdsvis på for- og baghjul.
3) Skal være forsynet med signalgivningsapparat, f.eks. klokke.
4) Der må ikke forefindes hjælpemotor af nogen form på cykel.

Der cykles med 1 eller 2 hund. Hunden(e) skal løbe foran cyklen. Hunden(e) trækker vha. en trækline, der er fastgjort foran på cykel eller til musheren vha. et mavebælte.

D. Scooter
1) Der skal anvendes et solidt løbehjul.
2) Skal være forsynet med to af hinanden uafhængige bremsesystemer, der virker henholdsvis på for- og baghjul.
3) Skal være forsynet med signalgivningsapparat, f.eks. klokke.
4) Der må ikke forefindes hjælpemotor af nogen form på scooter.

Der køres med 1 eller 2 hunde. Hunden(e) skal løbe foran løbehjulet. Hunden(e) trækker vha. en trækline, der er fastgjort foran på løbehjulet eller til musheren vha. et mavebælte.

E. Cani-Cross
Musheren skal løbe bag hunden(e), der trækker musheren i træklinen fastspændt hunden(e)s sele og musherens mavebælte.
Det er tilladt at løbe Cani-Cross med vogn. Se tillæg for vogn/pulka for samojeder.

F. Slæde
(se tillæg for slæde).

G. Andet udstyr

1) Der skal medbringes mindst én line til en skadet hund i samtlige klasser hvor det er tilladt at sætte en hund af. Linen skal enten være wire mindst 4mm, kæde eller dynema mindst 8mm, så den ikke kan bides over.
2) Mundkurv, kvælerhalsbånd, pighalsbånd og pisk er ikke tilladt.
3) Hver musher modtager et startnummer af løbsledelsen. Dette skal bæres synligt under løbets heats.
4) Alle skal køre med hjelm, dog ikke i Cani-Cross.

5. RETNINGSLINJER VED START OG MÅL

A. Startrækkefølge
1) Startrækkefølgen i første heat bestemmes af løbsledelsen, evt. ved lodtrækning.
2) Startrækkefølgen i andet heat bestemmes af resultatet af første heat. Det hurtigste spand starter først, så det næst hurtigste osv.
3) Hvis et løb har flere end 2 heats, bestemmes startrækkefølgen i 3. heat af den samlede tid for de to kørte heats.
4) Ved løb med dobbeltstart annoncerer løbsledelsen proceduren for startrækkefølge for det pågældende løb.
5) Eftertilmelder starter i første heat sidst i pågældende klasse. Ved flere eftertilmelder starter de i den rækkefølge, de har tilmeldt sig.

B. Samme tid
1) Har flere spand samme tid, skal de starte i omvendt rækkefølge af, hvad de gjorde i seneste heat.
2) Ved samme sluttid placeres begge spand på den højeste slutplacering.

C. Startpunkt, -chute og -tid
1) Vognen skal placeres bag (før) startlinjen.
2) Tidtagning påbegyndes ved den planmæssige starttid for hvert spand.
3) Følgende regler gælder, hvis et forsinket spand/musher overskrider starttidsintervallet med mere end 50 %:
   a) En forsinket musher tildeles en ny starttid af løbsledelsen, og tildeles en straftid på 2 minutter.
   b) Hvis flere mushere kommer for sent, bliver startrækkefølgen tildelt af løbsledelsen.
   c) En musher, der tyvstarter eller kommer for sent 2 gange i det samme løb, bliver diskvalificeret.
4) En musher, der ikke har forladt startchute, før den efterfølgende musher skal starte, bliver diskvalificeret.
5) En forsinket musher må ikke lægge andre hindringer i vejen.

D. Hjælp ved startlinjen
Omfanget og arten af hjælp på startlinjen og inden for startchuten fastlægges og meddeles af løbsledelsen senest ved mushermøde før første heat.

E. Mærkning
Løbsledelsen kan beslutte, at hunde skal mærkes efter ankomst i mål. Mærkningsproceduren oplyses senest ved mushermøde før første heat.

Alle hunde skal være chipmærket. Løbsledelsen foretager stikprøvekontrol i målområdet ved målgang. Hvis chippen ikke kan findes, skal hunden mærkes dag 1 og musheren opfordres til at få chippen erstattet inden næste løb.

F. Retningslinjer ved mål
1) Tiden bliver taget, når den første hund når mållinjen.
2) Hvis et spand uden musher passerer mållinjen, tages tiden først, når musheren passerer mållinjen.

G. Diskvalifikation af for langsomme spand
1) Arrangørerne kan udelukke spand fra deltagelse i yderligere heats, hvis spandets gennemkørselstid overstiger den af løbsledelsen annoncerede procentsats (typisk 25 eller 50 %) af gennemsnitstiden for de 3 hurtigste spand i samme heat, i samme klasse.
2) Alle deltagere skal informeres ved løbsudskrivningen, hvis denne regel anvendes, herunder hvilken tidsfaktor, der anvendes, og i hvilke klasser den gælder.

6. RETNINGSLINJER PÅ SPORET

A. Kørsel på sporet
1) Spand eller musher skal tilbagelægge hele den strækning, der er fastlagt for pågældende klasse i pågældende løb.
2) Hvis et spand forlader sporet, skal musheren fører spandet tilbage til det punkt, hvor sporet blev forladt.
3) Sporet er markeret på følgende måde:
   Rødt skilt i højre side af sporet: Drejning til højre.
   Rødt skilt i venstre side af sporet: Drejning til venstre.
   Skiltet skal være placeret ca. 20 m før svinget.
   Blåt skilt: Lige ud/på rette vej.
   Skiltet skal være placeret umiddelbart synligt.
   Blåt skilt i begge sider af sporet: Slutning af startchute (mindst 30 m).
   Gult skilt: Forsigtig kørsel.
   Gult skilt mærket f.eks. ”500”: Strækning med ophævet overhalingsret. 500 m til mål.

B. Forholdsregler på sporet
1) Musheren må pendle, træde eller løbe – dog altid bag spandet.
2) Musheren bliver diskvalificeret, hvis der under løbet benyttes andet transportmiddel end det for klassen påkrævede.
3) En musher må ikke lægge andre spand hindringer i vejen.
4) En hund, der har pådraget sig en skade, kan afleveres hos en official eller sættes af ved et træ. I den forbindelse gælder følgende regler:
   a) Musheren skal selv medbringe en wire, kæde eller dynema til hunden.
   b) Musheren skal sikre, at overdragelsen af hunden sker roligt og forsvarligt.
   c) Musheren skal sikre sig en aftale med løbsledelsen om hjembringelse af hunden.
5) Det er ikke tilladt at medbringe passagerer på vognen under løbet, medmindre det er:
   a) En betingelse for løbet.
   b) En nødsituation.
   c) Efter aftale med løbsledelsen.
6) Hvis det af sikkerhedsmæssige årsager vurderes hensigtsmæssigt kan løbsledelsen beslutte, at en voksen cykler bagefter barnet i såvel Barn1, velo og CC.

C. Assistance på sporet
1) Alle spand har lov til at få den samme hjælp af de på sporet placerede officials.
2) Mushere, der kører i samme klasse i samme løb, må hjælpe hinanden i overensstemmelse med de anvisninger, løbsledelsen har givet.
3) Hjælpen til et spand fra en official eller en tilskuer må kun bestå i at fastholde vogn/cykel/scooter/pulka. Undtaget heraf er spand uden musher eller lignende situationer, der frembyder en fare for andre. Hvis musheren ikke er til stede, må spandet fastholdes, indtil musheren, en fra løbsledelsen eller en official kommer.
4) Ingen må hjælpe et spand ved at gå, cykle eller løbe foran eller på anden måde hjælpe/pace spandet frem. Heller ikke ved at kalde på hunden(e) ved navn.
5) Ydes der hjælp ud over det tilladte, diskvalificeres det spand, til hvilket hjælpen er ydet, medmindre den ekstraordinære hjælp er sket under hensyn til hundens ve og vel.

D. Spand og løse hunde fra spand
1) Et spand eller en løs hund fra spand skal indfanges af musheren eller en hjælper så hurtigt som muligt og inden fortsættelse af løbet. Dvs., at alle hunde hjembringes i liner eller på vogn. Undtaget herfra er hunde efterladt hos officials.
2) Alle opfordres til at standse og fastholde et spand uden musher.
3) Gennemløber et spand uden musher hele sporet, og har musheren kun fået den tilladte hjælp fra udenforstående til at indhente sit spand eller sin hund, iværksættes ingen straffeforanstaltninger.

E. Forkørselsret
1) Ved evt. dobbeltstart og/eller modkørende passage, vil løbsledelsen annoncere reglerne for forkørselsret.
2) I opløbsområdet (fra f.eks. 500 m-skiltet til mål) kan der ikke forlanges forkørselsret.

F. Overhaling
1) Et overhalende spand har overhalingsret, når dets lederhunde er ca. 15 m fra det forankørende spand.
2) Den indhentede musher skal give frit spor ved anråb.
3) Når det overhalende spands lederhunde er på siden af den indhentede musher, skal denne bremse sit spand helt op og vente til det overhalende spand er helt passeret.
4) Det overhalede spand må først overhale det spand, som vedkommende er blevet overhalet af efter:
   a) Mindst 4 minutter eller 1600 m i åben klasse.
   b) Mindst 2 minutter eller 800 m i øvrige klasser.
   c) Mindre intervaller, hvis begge mushere er indforstået hermed.
5) Sammenvikler det overhalende spand sig som følge af overhaling, må musheren ikke lade den overhalede musher vente længere end 1 minut for O- og A-klassen og 30 sek. for øvrige klasser.
6) Spand, der følger lige efter hinanden, skal holde mindst en spandlængdes afstand, undtaget ved overhaling og i opløbsområdet.

G. Fejl på/med sporet eller tiden
1) Hvis der er skiltningsfejl på sporet, så musheren kører forkert, vil følgende regel gælde:
   a) Hvis musheren kører et kortere spor end det fastlagte, vil musherens tid fra det normale gennemførte heat, få tillagt differencen i tiden mellem gennemsnittet af de ¾ (75 %) hurtigste deltagere i klassen og musherens tid.
   b) Hvis musheren kører et længere spor end det fastlagte, vil musherens tid fra det normale gennemførte heat, få fratrukket differencen i tiden mellem gennemsnittet af de ¾ (75 %) hurtigste deltagere i klassen og musherens tid.
2) Hvis løbsledelsen mister tiden på førstedagen for en eller flere klasser, startes i samme startrækkefølge i det efterfølgende heat.
3) Hvis løbsledelsen mister tiden for en eller flere klasser, annulleres pågældende heat for pågældende klasse.

7. OPFØRSEL

A. Ansvarlighed og sportsånd
Alle mushere er ansvarlige for deres hunde og for såvel egen som hjælpers opførsel under hele løbet. Sund fornuft og god sportsånd skal være fremherskende. Overtrædelse vil medføre en advarsel eller diskvalifikation.

B. Afstraffelse af hunde
Afstraffelse med eller uden hjælpemidler er ikke tilladt og vil føre til diskvalifikation. Undtagen herfra er indgriben i hundeslagsmål.

8. OVERTRÆDELSE AF LØBSREGLERNE, PROTESTER OG BEHANDLING HERAF

A. Indberetning fra løbsledelsen
1) Officials eller medlemmer af løbsledelsen meddeler overtrædelse af reglerne direkte eller via radio til løbslederen. Meddelelsen (protesten) skal ske straks efter pågældende heat er endt. En mundtlig protest er tilstrækkelig.
2) Efter en sådan protest træffer løbslederen de efterfølgende foranstaltninger.

B. Indberetning fra løbsdeltagerne
1) Enhver musher har ret til at indberette en anden musher for overtrædelse af løbsreglerne. Dette skal ske til løbslederen straks ved mål. Protesten kan ske mundtlig, men skal efterfølges af en skriftlig redegørelse senest 1 time efter heatets afslutning. Denne skal medfølges af det til enhver tid gældende depositum for protester. Depositum tilbagebetales hvis klager får medhold i sin protest, men ikke hvis protesten afvises / er ubegrundet.

C. Protester og høring
1) Mushere og medlemmer af løbsledelsen, der bliver berørt af en protest om overtrædelse af løbsreglerne, kan anmode om en høring for løbslederen.
2) Løbslederen skal bevilge høringen.

D. Fremgangsmåde ved disciplinærsager/diskvalifikation
Løbslederen kan give en mundtlig advarsel til en musher eller diskvalificere en musher og dennes spand som følge af enhver overtrædelse af løbsreglementet. En advarsel udløser en straftid på 2 minutter.
   a) Ingen andre disciplinære foranstaltninger må anvendes.
   b) Afgørelsen skal gives så hurtigt som muligt og skal foreligge senest 2 timer før efterfølgende heat i pågældende klasse.
   c) Disciplinærafgørelser efter slutheatet af et løb skal foreligge før offentliggørelse af løbets resultat (før præmieoverrækkelse). Ved dopingkontrol kan ovennævnte tidsplan ikke overholdes pga. laboratorieundersøgelser.
   d) Løbslederens afgørelse kan ikke appelleres.

9. TILLÆG

A. Tillæg for slæde
Såfremt vejrforholdende tillader det, kan løbsledelsen beslutte at ændre fra vogn- til slædeløb – dog ikke DM vogn.
1) Slæden skal være solid og stabil nok til at kunne bære en musher – og om nødvendigt – en skadet hund på en lastflade på min. 40 x 50 cm med en hård fast bund.
2) Slæden skal være forsynet med en brushbow, bremse, bremsemåtte samt mindst ét sneanker, O- og A-klassen mindst to sneankre.
3) Slæden skal være forsynet med en line, der er tilstrækkelig stærk til det pågældende spand, således at dette kan fastbindes ved behov.
4) Slæden skal være forsynet med en transportpose, der er stor nok til 1 hund. Posen skal være solidt fastgjort til slæden og være forsynet med net som luftventil på min. 600 cm2.

B. Tillæg pulka /lastslæde (for samojeder)

Pulka løb:

Et Pulka vogn spand består af 1-2 hunde.
Vognen skal være konstrueret således at enderne af hjulene ikke er fritstående, så de kan skade musher eller hunde.
Når der løbes med en hund skal pulken være udstyret med to faste trækstænger, og skal være således forbundet til selen, at hunden løber mellem stængerne.
Når der løbes med to hunde, kan man vælge at løbe med dem spændt ind efter hinanden med to faste trækstænger, eller have en fast stang mellem de to hunde.
Stængerne skal være konstrueret således at de ikke skader hundene.
Musheren skal løbe bag hunden(e), og være forbundet med en line fra musherens mavebælte til hundenes trækliner.

Vognen skal være udstyret med solide og sikre befæstningsmuligheder for lasten.
Den totale vægt for en pulka vogn:
20 kg. for en hund,
30 kg. for to hunde.

Hvis der indgår tæver på spandet reduceres vægten med 5 kg.
Den totale vægt udgøres af pulken, trækstænger/trækstang, seler, line og ballast
Ballasten (sandsæk eller lign.) skal medbringes af muscheren selv.

9 C. (kun samojeder)

Pulka Ski:

1) Et pulkaspand består af 1-2 hunde.
2) Pulken skal være bygget således at den forreste ende af mederne ikke er fritstående, så de kan skade hund(e), eller musher.
3) Når der køres med en hund skal pulken være udstyret med to faste trækstænger, og skal være forbundet således til selen at hunden løber mellem stængerne.
4) Når der køres med to hunde kan man vælge at spænde dem ind efter hinanden mellem to faste trækstænger, eller have en fast stang mellem de to hunde. Stængerne skal være konstrueret således at de ikke skader hundene.
5) Musheren skal køre bag hunden(e), og være forbundet med en line fra musherens mavebælte til hundenes trækliner.
6) Den totale vægt for en pulka: 20 kg. for en hund, 30 kg. for to hunde. Hvis der indgår tæver på spandet reduceres vægten med 5 kg. Den totale vægt udgøres af pulken, trækstænger/trækstang, seler, line og ballast. Ballasten (sandsæk eller lign.)  skal medbringes af musheren selv.

9 D. (kun samojeder/brugsprøve)

Lastslæde:

1) Et slædespand består af 2 hunde og op.
2) Slæden skal være forsynet med brushbow, bremse, bremsemåtte samt mindst 1 sneanker.
3) Slæden skal være forsynet med en line, der er tilstrækkelig stærk til det pågældende spand, således at dette kan fastbindes ved behov.
4) Slæden skal være forsynet med en transportpose, der er stor nok til 1 hund. Posen skal være solidt fastgjort til slæden og være forsynet med net som luftventil på min 600 cm2 
5) Den totale vægt for en slæde: 30 kg. for to hunde. 40 kg. for 3 hunde. For hver yderligere hund 10 kg. pr. hund. Hvis der indgår tæver på spandet reduceres vægten med 5 kg. Den totale vægt udgøres af slæden, skagler, seler, line og ballast. Ballasten (sandsæk eller lign.) skal medbringes af musheren selv.

10. ÆNDRINGER

A. Ændringer i løbsreglementet kan behandles på mushermødet, skal udformes af Sportsudvalget og skal godkendes af bestyrelsen.

B. Løbsreglemenet kan kun ændres hvert andet år (lige)

 

Løbsreglement for Dansk Polarhundeklub august 2010.

Ændringer foretaget 11 september 2011:
Pkt 2C nr 1 og pkt 10B (se efterskrift fra mushermøde 2010)

Administrativ tilpasning 1 november 2011:
pkt.2C nr 3

Ændringer foretaget d. 12 maj 2012:
Pkt 3 A nr 3 og 4 tilføjet at B2 og C2 kører A sporet. Pkt 4 A nr 4. Tilføjet scooter.
Pkt. 4 E: tilføjet:se tillæg. Pkt 9 B er tilføjet.

Administrativ tilpasning 11. august 2012:
§2 C tilføjet ny nr 3 og tidligere nr 3 er ny nr 4 og så fremdeles.

Administrativ ændring d. 3. december 2012:
Pkt 3 nr.10 og nyt pkt 6 litra B nr 6, præcisering af voksen ledsagelse ved børneløb.
Pkt 8 litra B nr 1: tilføjelsen af hvornår depositum tilbagebetales.

Administrativ ændring juni 2013:
Pkt 4 A litra A præcisering af karabiner med samme styrke

Ændring efter mushermøde maj 2014:
Pkt 2 B litra 1: ikke medlemmer af FCI anderkendt klub pålægges ekstra startgebyr.
Pkt. 3 E: klasser med kun 2 startende for at gennemføre DM.

 

Ændringer maj 2016:
§ 1 4. afsnit tilføjet (godkendt til mushermøde 30.04.2016)
§ 2B sætning 2 og 3 slettet: Hvis man ikke er medlem af DPHK eller anden FCI anerkendt klub pålægges et ekstra startgebyr. Børneklasser undtaget. (godkendt til mushermøde 30.04.2016) 
3E 3. sætning tilføjet (godkendt til mushermøde 30.04.2016)
§ 4A Nr. 5 /scooter tilføjet (godkendt til mushermøde 30.04.2016)
§ 4 B Nr. 1 slettet: og – om nødvendigt – en skadet hund (godkendt til mushermøde 30.04.2016)
§ 4B Nr. 6 tilføjet (godkendt til mushermøde 30.04.2016)
§ 4C Nr. 4 tilføjet (godkendt til mushermøde 30.04.2016)
§ 4D Nr. 4 tilføjet (godkendt til mushermøde 30.04.2016)
§ 4G Nr. 1 tilføjet (godkendt til mushermøde 30.04.2016)
§ 5C Nr. 3c tyvstart tilføjet (godkendt til mushermøde 30.04.2016)
§ 5E tilføjelse mht chip (godkendt til mushermøde 30.04.2016)
§ 6B Nr. 4 tilføjelse - eller sættes af ved et træ (godkendt til mushermøde 30.04.2016)
§ 6B Nr. 5 tilføjelse - på vognen (godkendt til mushermøde 30.04.2016)
§ 6C Nr. 3 tilføjelse - /scooter/pulka (godkendt til mushermøde 30.04.2016)
§ 9B rettet/tilføjet (godkendt til mushermøde 30.04.2016)
§9C, 9D tilføjet (godkendt til mushermøde 30.04.2016)

Go to top