Menu

Log på

Brugsprøve for Samojedhund

Disse regler er vedtaget på Samojedhundeklubbens generalforsamling den 2/4 2000 og er gældende fra 1. januar 2001. Disse regler er også gældende i Polarhundeklubben.

Brugshundeklassen er åben for Samojedhunde, der har bestået følgende nedenstående brugsprøve eller har kvalificeret sig ifølge reglerne for adgang til brugshundeklasse i Sverige. For at kunne deltage i brugsprøve, skal hunden(ene) forinden have opnået mindst en "very good" på en DKK anerkendt udstilling.

Brugsprøve:
Brugsprøven aflægges som en 2 x 2-dages prøve i Polarhundeklubbens løb ved tilmelding i en af de officielle klasser. For at løbet er kvalificerende, skal distancen mindst være:
1-2 hunde: min. 6,0 km
3-4 hunde: min. 8,0 km
5-6 hunde: min. 10,0 km
> 7 hunde: min. 12,0 km

De to delprøver behøver ikke være aflagt i samme klasse. Mindst den ene delprøve skal være aflagt i vogn-/slædeklasse.
Det tilmeldte spand kan alene bestå af renracede registrerede Samojedhunde.

Ved anmeldelsen til det løb, hvori prøven ønskes afholdt, gives specifiserede oplysninger om stambogsnr. og -navn samt ID-mærke på den eller de hunde, der tilmeldes prøven. Dokumentation i form af kopi af stambog og adgangsgivende præmiering fra tidligere udstilling skal vedlægges tilmeldingen. Fristen for tilmelding til løbsprøve følger løbets officielle tilmeldingsfrist og antallet af prøvedeltagere skal fremgå af programmet.

For at prøveresultatet har gyldighed, skal klassen på 1. dagen bestå af mindst 3 tilmeldte og startende samojedspand/deltagere. Løbsledelsen har pligt til at give meddelelse til en prøvedeltager, såfremt denne betingelse ikke er opfyldt og prøvedeltageren har da krav på refusion af prøvegebyret.

Brugsprøven (delprøven) er bestået, hvis følgende tidskrav (samlet tid over to dage) er opfyldt:

Antal spand/deltagere (1)

Tidskrav (2)

3-4

Gennemsnitstid af de 2 første i klassen + max. 15%

5-7

Gennemsnitstid af de 3 første i klassen + max. 10%

> 7

Gennemsnitstid af de 4 første i klassen + max. 5%

1) Kun rene (registrerede) samojedhundespand medregnes ved udregningen af gennemsnitstider.
2) De opnåede tider omregnes til sekunder inden udregningen.

Hvis et spand / en deltager må udgå eller diskvalificeres, således at klassen reduceres til under 3 samojedspand/deltagere, gennemføres prøven ved, at gennemsnitstiden erstattes af klassens bedste tid tillagt 5%.
Det opnåede resultat med angivelse af den eller de hunde, der har bestået løbsprøven, påføres deltagerdiplomet, som underskrives af løbsledelsen og et medlem af bestyrelsen.

For prøvens aflæggelse og løbets gennemførelse iøvrigt, gælder Polarhundeklubbens løbsreglement.
For anmeldelse og deltagelse i brugshundeklasse på udstillinger, gælder DKK's udstillingsreglement.

Go to top