Menu

Log på

Love for Dansk Polarhunde Klub.

Hent vedtægterne som PDF-fil.

 

§ 1. Navn & hjemsted.

stk. 1. Klubbens navn er Dansk Polarhunde Klub (forkortet DPHK). Klubben er stiftet den 13.09.2009.

stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejdende med Dansk Kennel Klub. DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2, i DKKs love oprettede overenskomst.

stk. 4. Racer, der tidligere har været repræsenteret ved selvstændige anerkendte specialklubber og som tilhører én af de 4 polare (arktiske) slædehunderacer (Alaskan Malamute, Grønlandshund, Siberian Husky og Samojedhund), indgår automatisk under Dansk Polarhunde Klub, når anerkendelse af disse racers specialklub ophører.

§ 2. Organisation.

Klubben er opbygget med:

a. Urafstemning §§ 18 - 19

b. Generalforsamling §§ 11 – 14

c. Bestyrelse §§ 7 – 9

d. Medlemmer § 5

§ 3. Klubbens formål.

stk. 1. Klubben har til formål i samarbejde med DKK, og i overensstemmelse med DKKs formål og internationale forpligtelser, at arbejde for at fremme kendskabet til klubbens racer og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racernes kvalitet i forhold til FCI-standarder, herunder sundhed, temperament, eksteriør, brugs- og trækegenskaber, fx gennem klubbens arrangementer inden for udstillinger og trækaktiviteter.

§ 4. Avlsarbejde.

stk. 1. Dansk Polarhunde Klub er DKKs sagkyndige indenfor avlsarbejdet vedrørende klubbens racer.

stk. 2. Klubben er berettiget til, efter aftale med DKK, at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens racer. stk.

3. Avlsforbud og – restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser her for foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK, inden de iværksættes.

§ 5. Medlemskab.

Indmeldelse

stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

stk. 2. DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.

stk. 3. Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer over 18 år, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Ophør

stk. 4. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der skal ske skriftligt til klubbens kasserer. Allerede indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. stk. 5. Er kontingent ikke indbetalt senest ved forfald, kan vedkommende slettes som medlem uden varsel og registreres som værende i kontingentrestance for indeværende kontingentår. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

§ 6. Kontingent.

stk. 1. Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og erlægges årsvis forud.

stk. 2. Kontingentreduktion:

a. For hvert ekstra husstandsmedlem med samme bopæl betales halvt kontingent uanset indmeldelsestidspunkt.

b. For husstandsmedlemmer under 18 år med samme bopæl betales ¼ kontingent uanset indmeldelsestidspunkt.

c. Opdrættere, som har betalt for en annoncering på parrings-/hvalpeliste på klubbens hjemmeside for det pågældende hvalpekuld, kan gratis indmelde hvalpekøbere det første kontingentår, såfremt disse har postadresse i Danmark og ikke allerede er medlemmer af klubben.

§ 7. Bestyrelsens sammensætning.

stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse, der sammensættes af 4 bestyrelsesmedlemmer (formand, næstformand, sekretær og kasserer), som vælges på den ordinære generalforsamling, samt en racerepræsentant fra hver klubbens racer.

stk. 2. Bestyrelsen varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK.

stk. 3. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer jf. § 5 stk. 3.

§ 8. Valg til bestyrelsen.

Valg på generalforsamlingen:

stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

stk. 2. I ulige år vælges 2 medlemmer og i lige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

stk. 3. Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

stk. 4. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus.

stk. 5. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

stk. 6. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde inden udgangen af februar måned.

stk. 7. Stemmesedler udsendes til stemmeberettigede medlemmer jf. § 5 stk. 3 og § 6 stk. 2 senest 4 uger før generalforsamlingen, og de kan afleveres personligt ved Generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlen være sekretæren i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

stk. 8. Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af de af generalforsamlingen valgte stemmetællere og under overværelse af dirigenten.

Valg af racerepræsentant:

stk. 9. Racerepræsentanter til bestyrelsesposter vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

stk. 10. Racerepræsentanten vælges blandt de opstillede medlemmer af Dansk Polarhunde Klub, som i medlemskartoteket er registreret under den pågældende race.

stk. 11. Valget til racerepræsentation foregår efter § 8, stk. 6-8 og udsendelse af stemmesedler sker samtidig med stemmesedler til valg af de øvrige kandidater til bestyrelsen.

§ 9. Bestyrelsens arbejde.

stk. 1. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

stk. 2. Blandt de 4 bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Omkonstituering kan finde sted. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

stk. 3. De af bestyrelsens medlemmer, der opnår valg gennem racerepræsentation (racerepræsentanterne), er bestyrelsesmedlemmer uden portefølje og kan ikke beklæde de i stk. 2. nævnte bestyrelsesposter.

stk. 4. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

stk. 5. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, sekretær og kasserer.

stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt, dog minimum 2 gange årligt.

stk. 8. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes af deltagerne, hvorefter der offentliggøres beslutningsreferat gennem klubbens medier.

stk. 9. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende.

stk. 10. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der dokumenterbart udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.

stk. 11. Klubbens repræsentanter til DKKs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlem af DKK.
stk. 12. Bestyrelsen er ansvarlig for nedsættelse af udvalg til varetagelse af driften af klubbens medier (hjemmeside og/eller medlemsblad).

§ 10. Regnskab.

stk. 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest 1. februar.

stk. 3. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

stk. 4. Det reviderede regnskab offentliggøres i klubbens medier og fremlægges til endelig godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling.

§ 11. Ordinær generalforsamling.

stk. 1. Klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Danmark inden udgangen af april kvartal, skiftevis øst og vest for Storebælt.

stk. 2. Bestyrelsen fastsætter tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne i klubbens medier inden udgangen af december måned. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde inden udgangen af februar måned. Medlemmerne orienteres om eventuelle fremsatte forslag igennem klubbens medier – sammen med klubbens regnskab - senest 14 dage før generalforsamlingen.

stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsesvalg på generalforsamlingen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde inden udgangen af februar måned, jf. § 8 stk. 6.

stk. 5. Senest 4 uger før generalforsamlingen udsendes følgende til medlemmerne: - orientering med oplysning om dato og sted samt dagsorden - stemmesedler til direkte valg af bestyrelsesmedlemmer - stemmesedler til valg af racerepræsentation (såfremt der er valg af disse)

§ 12. Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af mindst 2 stemmetællere 4. Godkendelse af formandens beretning 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) 6. Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent 7. Behandling af indkomne forslag 8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter 9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 10. Eventuelt

§ 13. Afstemning på generalforsamling.

stk. 1. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, dog jf. stk. 2 samt §§ 18 og 19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

stk. 2. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer samt en efterfølgende skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages med simpelt, relativt stemmeflertal, idet blanke stemmer dog ikke medregnes. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

stk. 3. På klubbens generalforsamlinger kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling.

stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på den ekstraordinære generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

§ 15. Disciplinærsager.

Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger overfor vedkommende.

§ 16. Disciplinære foranstaltninger.

stk. 1. Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

a. Tildeling af: 1) misbilligelse eller 2) advarsel b. Frakendelse af kennelmærke c. Frakendelse af tillidshverv d. Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger, løb, prøver og øvrige arrangementer e. Udelukkelse fra adgang til stambogsføring f. Eksklusion g. Nedlæggelse af avlsforbud

stk. 2. Bestyrelsen for Dansk Polarhunde Klub kan bringe sanktionerne under punkt a i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKKs disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKKs love om disciplinære foranstaltninger.

§ 17. Midlertidige disciplinære foranstaltninger.

stk. 1. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning overfor den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love.

stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 mdr.

§ 18. Urafstemning

stk. 1. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

stk. 2. Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen.

stk. 3. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.

stk. 4. Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

§ 19. Opløsning af klubben.

stk. 1. Bestemmelser om klubben opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves mindst ¾ majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.
stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubben formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for de på tidspunktet for opløsningen i klubben henhørende racer og ske i henhold til formålsparagraffen.

stk. 3. Såfremt en race har særformue fra tidligere specialklub, tilhører disse midler de(n) pågældende race(r) og er ikke omfattet af stk. 2.

§ 20. Udskillelse af race.

stk. 1. Der kan til enhver tid udskilles racer i egne specialklubber iflg. overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Dansk Polarhunde Klub, jfr. DKK’s love.

stk. 2. Når godkendelse af en specialklub foreligger fra Dansk Kennel Klub, ophører Dansk Polarhunde Klub automatisk med at repræsentere denne/disse racer.

stk. 3. Dansk Polarhunde Klubs formue og gældsforpligtelser er den udskilte race og den nye specialklub uvedkommende. Bortset herfra er racer med særformue fra tidligere selvstændig specialklub. Disse midler følger racen.

§ 21. Ikrafttræden.

stk. 1. Ovenstående love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13. september 2009.

stk. 2. Lovene træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

stk. 3. Redaktionelle ændringer foranlediget af DKK’s godkendelse skal ikke vedtages på førstkommende generalforsamling, men indarbejdes uden yderligere afstemning.

DKK’s godkendelse er meddelt den 3. december 2009.

oooOooo

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 13. september 2009.

sign Anette Bak Frederiksen Dirigent

Senere lovændringer:

§ 9, stk 6 ændret ved generalforsamlingsbeslutning den 9. april 2011 og bekræftet ved urafstemning (1 – 15 juli 2011). Ændringen er godkendt af DKK den 16. august 2011. § 5, stk. 4 og 5, § 6, stk. 1 og 2 samt § 7, stk. 3 ændret ved generalforsamlingsbeslutning den 14. april 2012 og bekræftet ved urafstemning 1-15. august 2012. Ændringen er godkendt af DKK den 8. oktober 2012.

Go to top