Menu

Log på

Næste generalforsamling:

Afholdes d. 15. april 2018, kl. 13.00 på Fjeldsted Skov Kro store landevej 92 , 5592 Ejby.


Generalforsamling 2018 

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Bestyrelsesvalg, forslag til generalforsamlingen samt valg til raceledelser:
På valg til bestyrelsen er:
Formand Marianne Schlüter - modtager genvalg
Kassere Henrik Søborg - modtager genvalg.

Valget som racerepræsentant og suppleant er en sideløbende og af generalforsamlingen uafhængig valghandling. Men af praktiske hensyn udsendes stemmesedler hertil samtidig med stemmesedler til generalforsamlingen.
For hver race skal vælges én racerepræsentant, samt én suppleant. Den opstillede kandidat (hvis flere), der ved valget af racerepræsentant opnår næst-flest stemmer, indtræder automatisk i raceledelsen som suppleant. For kandidater til valget af racerepræsentant gælder yderligere, at disse skal findes blandt medlemmer, der er registreret i klubbens medlemskartotek under den pågældende race. Klubbens sekretær kan på forespørgsel oplyse herom.

Følgende racerepræsentanter, samt racerepræsentant suppleanter er på valg:
Alaskan Malamute:
Racerep. Frauke Simer Jørgensen – modtager ikke genvalg.
Suppleant: Camilla Brøgger – modtager genvalg.

Grønlandshund:
Racerep. Mai Anouk Høllet – modtager ikke genvalg.
Suppleant: Jes Steen-Laursen – modtager ikke genvalg.

Siberian Husky:
Racerep. Heidi Schmølz – modtager genvalg.
Suppleant. Jan Pedersen – modtager genvalg.

Samojedhund:
Racerep. Kim Nordholm – modtager ikke genvalg.
Suppleant: Gitte Morell – modtager genvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt forslag til kandidater til bestyrelsesvalget og til valget af racerepræsentanter, skal fremsendes skriftligt til klubbens formand eller klubbens sekretær senest 28. februar 2018.

Opmærksomheden henledes på klubbens love § 5 stk. 3, hvorefter kun medlemmer Over 18 år, der har været medlem i mindst 6 måneder før generalforsamlingen (15. oktober 2017) og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på den ordinære generalforsamling.
Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelse og raceledelser.

Bestyrelsen

Go to top